Jak i czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Jak i czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Profesjonalny kurs na wózki widłowe

Uprawnienia do obsługi wózków widłowych od dłuższego czasu cieszą się niezmienną popularnością. Kurs operatora wózka widłowego zakończony zdanym egzaminem pozwala na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych i poszerzenie możliwości poszukiwania pracy. Ostatnie lata przyniosły dość dużo zmian formalnych w kwestii uprawnień na wózki widłowe, jak między innymi egzamin państwowy przeprowadzany przez UDT, który jest obecnie niezbędny do uzyskania takich uprawnień. Warto zapoznać się więc z aktualnymi zasadami i możliwościami zrobienia kursu na wózki widłowe, aby indywidualnie ocenić, czy warto. 

Kto może zostać operatorem wózka widłowego?

Warunki, jakie muszą spełniać kandydaci na operatorów wózków widłowych, nie obejmują żadnych szczegółowych wytycznych. Osoba starająca się o uprawnienia na wózek widłowy powinna być pełnoletnia oraz fizycznie i psychicznie zdolna do wykonywania tego typu pracy. Czasami konieczne okazuje się posiadanie prawa jazdy. 

Sprawdzona flota wózków widłowych dostępna od ręki!

Gdzie można odbyć kurs na wózek widłowy?

Kursy z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego przeprowadzane są przez ośrodki szkolenia zawodowego. Mogą one uzgadniać swoje programy szkoleniowe z UDT (Urząd Dozoru Technicznego) na podstawie art. 37 pkt. 14 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. Nie jest to obowiązkiem, ale warto skorzystać z oferty ośrodka, który swój program uzgodnił, ze względu na egzamin końcowy, który jest przeprowadzany przez UDT.

Ile trwa kurs na wózki widłowe?

Czas szkolenia reguluje Urząd Dozoru Technicznego, w Programie nr 2/2007/OUTB. Wynika z niego, że program zajęć to 35-39 godzin szkolenia (każda trwająca 45 minut). Kurs powinien rozpocząć się testem sprawdzającym poziom wiedzy kandydatów. Brak zaliczenia wstępnego wewnętrznego testu (wymagane 60% poprawnych odpowiedzi) kwalifikuje kandydata do 4-godzinnego, uzupełniającego kursu. Właściwe szkolenie na operatora wózka widłowego trwa 35 godzin. W przypadku pełnego szkolenia, wraz z kursem uzupełniającym, rozkład zajęć przedstawia się następująco:

  • 25 godzin – część teoretyczna,
  • 10 godzin – część praktyczna,
  • 2 godziny z zakresu mechaniki i elektrotechniki w ramach kursu uzupełniającego.

W zależności od potrzeb, czas  trwania kursu na wózki widłowe może ulec odpowiedniemu wydłużeniu. Dodatkowy czas należy doliczyć na wszelkie niezbędne formalności, które mogą trwać około 30 dni (oczekiwanie na wyznaczenie terminu egzaminu, złożenie wniosku i czas oczekiwania na wydanie dokumentu).

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe?

Cena kursu na wózki widłowe zależna jest od kilku czynników, w tym od wyboru ośrodka szkoleniowego. Znaczenie ma również lokalizacja i wielkość grupy oraz ewentualne promocje. Koszty mogą być wyższe, jeżeli w cenie szkolenia zawarte jest badanie psychotechniczne, opłaty egzaminacyjne i/lub badania lekarskie. 

Od 9 lutego 2020 obowiązuje nowa wysokość opłaty egzaminacyjnej (ustalana jest ona na podstawie art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej) za sprawdzenie kwalifikacji w UDT i wynosi 193,78 zł. Wpłatę należy uiścić wraz ze złożeniem  wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Jak wygląda egzamin na wózek widłowy?

Sprawdzian umiejętności odbywa się zazwyczaj w miejscu szkolenia lub miejscu pracy kandydata i obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Pozytywne zaliczenie pierwszej części – teoretycznej – uprawnia do egzaminu praktycznego. Pierwsza część egzaminu obejmuje zazwyczaj 5 pytań (2 o charakterze ogólnym i 3 specjalistyczne). Sprawdzana jest między innymi wiedza dotycząca budowy i działania różnych rodzajów wózków widłowych oraz znajomość procedur bezpieczeństwa. Jedno z pytań dotyczy właściwego odczytywania diagramu redukcji udźwigu wózka widłowego, który przedstawia inspektor. Część praktyczna obejmuje wykonanie wyznaczonych zadań. Cały egzamin trwa mniej więcej 2 godziny.

Uprawnienia na wózki widłowe – termin ważności i odnawianie dokumentu

Otrzymane zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji jest ważne bezterminowo. Ostatnie zmiany w przepisach wprowadziły jednak obowiązek odnawiania dokumentu co 5 lat. Warunkiem przedłużenia jego ważności są minimum 3 lata przepracowane z wykorzystaniem w/w uprawnień w ciągu ostatnich 5 lat. Odbywa się to na podstawie pisemnego oświadczenia osoby ubiegającej się o przedłużenie uprawnień.

Samo przedłużenie terminu ważności realizowane jest na podstawie pisemnego wniosku złożonego nie później, niż na 3 miesiące przed upływem 5-letniego terminu. Operacja ta jest bezpłatna.

Warto więc zrobić kurs na wózki widłowe pod warunkiem faktycznej możliwości korzystania z uprawnień i pracy na urządzeniach transportu bliskiego. W przeciwnym razie, jeżeli przerwa z wykorzystaniem uprawnień będzie zbyt długa – konieczne będzie powtórne zdanie egzaminu. 

Uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019

Osoby posiadające zaświadczenia i uprawnienia UDT uzyskane przed nowelizacją przepisów, mogą przedłużać swoje uprawnienia w terminie określonym tymi przepisami. Znaczenie ma wyłącznie data wydania uprawnień. Wszystkie zezwolenia są ważne 5 lat od 1 stycznia 2019. W celu ich zachowania należy wystąpić o ich przedłużenie. Uprawnienia i zaświadczenia wydawane dawniej przez pracodawcę (niepotwierdzone egzaminem UDT), tracą swoją ważność zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • wydane przed 31 grudnia 2004 są ważne do końca 2023 roku,
  • wydane w okresie 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2014 są ważne do końca 2026 roku,
  • wydane w okresie 1 stycznia 2015 do 10 sierpnia 2018 będą ważne do końca 2027 roku.

W celu ich utrzymania konieczne będzie przystąpienie do państwowego egzaminu UDT. Aktualnie ubiegając się o uprawnienia operatora wózka widłowego, należy przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz pozytywnie zdać egzamin UDT – to warunki niezbędne do uzyskania uprawnień na wózki widłowe.

Więcej informacji dotyczących kursów na operatora wózków widłowych i kosztów z nim związanych >>