Co zawiera książka eksploatacji wózka widłowego i jak ją prowadzić?

Co zawiera książka eksploatacji wózka widłowego i jak ją prowadzić?

W trakcie operacji magazynowych często wykorzystywany jest wózek widłowy. Aby jego eksploatacja nie stwarzała zagrożeń dla otoczenia, a sama maszyna mogła być użytkowana przez wiele lat bez kosztownych w naprawie usterek, niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jednym z najważniejszych jej elementów jest książka eksploatacji wózka widłowego. Dowiedz się, co powinna zawierać i w jaki sposób się ją prowadzi.

Czym jest dziennik eksploatacji wózka widłowego?

Książka codziennej eksploatacji wózka widłowego to jeden z kluczowych dokumentów, jaki jest przypisany do każdego widlaka. Obowiązek jego prowadzenia wynika z przepisów prawa – w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym wskazano, że urządzenia objęte nadzorem ze strony UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) mogą być eksploatowane tylko wówczas, gdy wydano odpowiednią decyzję w tym zakresie. W tym celu wykonywane są czynności sprawdzające, w trakcie których sprawdza się kompletność oraz prawidłowość przedłożonej dokumentacji.

Takie działania, jak wynika z rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego, są podejmowane w przypadku każdego wózka widłowego z mechanicznym napędem podnoszenia – nie obejmuje to jedynie sprzętów unoszących, pchających oraz ciągnikowych. Widlaki mogą być dopuszczone do użytku tylko wtedy, gdy corocznie zostanie wykonane badanie okresowe i prowadzona będzie odpowiednia dokumentacja.

Poza dziennikiem konserwacji oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), kluczowe znaczenie ma książka eksploatacji wózka widłowego, która:

  • zawiera opis wszystkich zdarzeń, jakie mają wpływ na bezpieczne użytkowanie widlaka – chodzi w szczególności o uwagi na temat stanu technicznego maszyny oraz zauważonych w trakcie eksploatacji niesprawności,
  • jest prowadzona oddzielnie dla każdego sprzętu, a nie operatora – jest to istotne na przykład podczas pracy zmianowej, gdy jednym urządzeniem kieruje wielu pracowników.

Dziennik eksploatacji wózka widłowego zawiera wpisy, które są aktualizowane każdego dnia. Dokument musi być okazywany na żądanie inspektorów UDT. Jego prowadzenie jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z widlaka w trakcie operacji magazynowych.

Sprawdź także: Rejestr i przeglądy wózków – czy są konieczne podczas wynajmu wózka widłowego?

Książka eksploatacji wózka widłowego w trakcie kontroli ze strony inspektora UDT - get-a-truck.pl

Dziennik eksploatacji wózka widłowego powinien być prowadzony nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale również po to, aby w razie kontroli ze strony inspektorów UDT nie narazić się na kary finansowe. W tym celu trzeba regularnie uzupełniać wpisy na temat stanu technicznego maszyny i napraw.

Książka codziennej eksploatacji wózka widłowego – co zawiera taki dokument?

Jeśli w zakładzie prowadzona jest książka eksploatacji wózka widłowego, wzór urzędowy nie obowiązuje – nie został on po prostu określony. Warto jednak zawrzeć w takim dokumencie pewien minimalny zasób informacji, aby można było regularnie monitorować stan techniczny maszyny i szybko podejmować działania zaradcze, jeśli dojdzie do usterki.

Pierwszą część dziennika eksploatacji powinny zajmować dane identyfikacyjne sprzętu. Chodzi o producenta maszyny czy numer seryjny i ewidencyjny. Warto ponadto uwzględnić dane techniczne maszyny, w tym jej:

  • markę,
  • typ,
  • parametry typu udźwig, wysokość podnoszenia oraz masa.

W kolejnych rubrykach powinny znaleźć się informacje na temat daty i godziny rozpoczęcia oraz zakończenia pracy przez każdego operatora, który obsługiwał dane urządzenie, a także imion i nazwisk operatorów. Dobrą praktyką jest, aby każdorazowo przed uruchomieniem silnika oraz po przekazaniu sprzętu innemu kierowcy podawali oni stan licznika (w mth) oraz składali czytelne podpisy.

Na następnych stronach warto zarezerwować miejsce na uwagi dotyczące stanu technicznego maszyny. Powinny tutaj znaleźć się adnotacje o usterkach stwierdzonych przez operatorów oraz konieczności dokonania napraw. Na końcu niezwykle ważnego dokumentu, jakim jest książka eksploatacji wózka widłowego, zwykle znajdują się miejsca na wpisy dotyczące napraw i badań okresowych czy doraźnych (te drugie są inicjowane na przykład po wypadku maszyny).

Książka eksploatacji wózka widłowego – wzór prawidłowego prowadzenia

Dziennik eksploatacji wózka widłowego gwarantuje prawidłowe użytkowanie sprzętu tylko wówczas, gdy jest odpowiednio prowadzony. Należy pamiętać o tym, aby każdy operator umieszczał wpisy regularnie, a więc nie tylko przed rozpoczęciem eksploatacji widlaka i po zakończeniu pracy, ale także wtedy, gdy zauważy jakiekolwiek uszkodzenie czy niesprawność. Szczególnie duże znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w magazynie, mają wpisy dotyczące:

  • awarii kluczowych układów, w tym napędowego, kierowniczego czy hamulcowego,
  • uszkodzeń mechanicznych, takich jak ubytki ogumienia oraz wgniecenia masztu,
  • braku określonych elementów wyposażenia, w tym tabliczek ostrzegawczych.

Dzięki takim informacjom zapewnimy, że użytkowanie widlaka nie będzie stwarzało zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych oraz nie doprowadzi do zniszczenia elementów infrastruktury w wyniku wypadku. Tego typu wpisy są podstawą do szybkiej interwencji i usuwania usterek, co ma duże znaczenie nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, ale również wydłużenia żywotności maszyny i ograniczenia wydatków na naprawy, które są efektem zaniedbań.

Dobrą praktyką jest, aby książka eksploatacji wózka widłowego była:

  • przechowywana w zakładzie przez cały okres eksploatacji pojazdu, a także co najmniej 2 lata po jego zakończeniu – dzięki temu, w razie kontroli ze strony UDT, nie narazimy się na kary za brak odpowiedniej dokumentacji,
  • łatwo dostępna dla pracowników i inspektorów UDT.

Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie jest prowadzony dziennik – możemy skorzystać zarówno ze zwykłego zeszytu, jak i gotowej książki zakupionej na przykład w księgarni internetowej. Dziennik może być również elementem systemu informatycznego zakładu.

Przeczytaj także: Jak często powinno się wykonywać konserwację wózków widłowych?

Chcesz wynająć wózek widłowy? Szukasz oferty z kompletną dokumentacją, w tym książką eksploatacji widlaka. Skontaktuj się z nami, a niezawodny i funkcjonalny wózek dostarczymy prosto pod Twój adres.