Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

mężczyzna podczas szkolenia z obsługi wózka widłowego

Wózek widłowy to sprzęt przydatny podczas prac manipulacyjnych i przeładunkowych. Kierowanie nim wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności, dzięki czemu pojazdem można bezpiecznie się poruszać. Z artykułu dowiesz się, kiedy i jakie uprawnienia na wózki widłowe trzeba zdobyć.

Jakich sprzętów dotyczą uprawnienia na wózki widłowe UDT?

Jeśli zastanawiamy się, jakie uprawnienia na wózki widłowe są potrzebne, należy pamiętać, że obowiązek odbycia szkolenia oraz zaliczenia egzaminu nie dotyczy wszystkich typów widłaków. Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, taki wymóg obejmuje maszyny, nad którymi nadzór i kontrolę sprawuje UDT, a więc Urząd Dozoru Technicznego. Zalicza się do nich wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia.

Tego typu pojazdy wyróżnia:

przymocowane urządzenie do manipulowania towarami, którym najczęściej są widły lub platforma,

napęd spalinowy, elektryczny bądź hydrauliczny, eliminujący konieczność wykorzystywania siły mięśni ludzkich do manipulacji paletami czy skrzyniami transportowymi,

– możliwość podnoszenia różnego rodzaju ładunków na dużą wysokość, która wynosi nawet kilkanaście metrów.

Uprawnienia UDT na wózki widłowe nie obejmują natomiast widłaków bez mechanizmu podnoszenia, czyli wózków unoszących, pchających oraz ciągnikowych. Chodzi o popularne „paleciaki”, które prowadzi się ręcznie. Są one pomocne na przykład podczas wykładania towaru na półkach w hipermarketach czy dyskontach.

Przeczytaj również: Psychotesty na wózki widłowe – kto musi je mieć i jak wyglądają?

Uprawnienia na wózki widłowe UDT – jak wygląda szkolenie i egzamin?

Aby zdobyć uprawnienia na wózki widłowe, trzeba odbyć szkolenie. Może do niego przystąpić osoba, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada co najmniej wykształcenie podstawowe. Kolejny wymóg dotyczy wykazywania się przez kandydata dobrym stanem zdrowia oraz odpowiednią sprawnością psychoruchową, co powinno znaleźć potwierdzenie w orzeczeniu lekarskim. Z udziału w kursie może zostać wykluczona na przykład osoba, która ma poważną wadę wzroku albo słuchu.

Szkolenie, które jest przeprowadzane w oparciu o program opracowany lub zatwierdzony przez UDT, składa się z dwóch części:

– teoretycznej – obejmuje wykłady dotyczące budowy widłaków, zasad BHP obowiązujących podczas ich obsługi czy aktualnych przepisów prawa z zakresu użytkowania tego typu maszyn,

– praktycznej – w jej trakcie kursant uczy się poprawnie kierować wózkiem.

Po odbyciu szkolenia dochodzi do egzaminu. Jest on przeprowadzany na podstawie rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. Tematyka obowiązująca na egzaminie jest wcześniej podawana, na przykład za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W egzaminie uczestniczy komisja składająca się z co najmniej dwóch inspektorów UDT. W jego trakcie kandydat ma za zadanie:

– prawidłowo odpowiedzieć na pytania udostępnione mu w formie pisemnej albo elektronicznej – test jednokrotnego wyboru dotyczy na przykład zagadnień związanych z maksymalnym udźwigiem wózka,

– wykazać się praktycznymi umiejętnościami w zakresie konserwacji i obsługi widłaka – zadania polegają na poruszaniu się wózkiem, na przykład między pachołkami, oraz wykonywaniu czynności manipulacyjnych, a więc podnoszeniu i opuszczaniu palet za pomocą wideł.

Po zaliczeniu egzaminu wydawane jest zaświadczenie kwalifikacyjne. W niektórych przypadkach nie ma obowiązku zdania egzaminu oraz posiadania zaświadczenia kwalifikacyjnego. Mówią o tym przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Dotyczy to sytuacji, gdy użytkownik widłaka ma uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych bądź dysponuje książką operatora maszyn roboczych z odpowiednią adnotacją w zakresie obsługi wózków widłowych.

mężczyzna zdobywa uprawnienia na wózki widłowe w ramach egzaminu praktycznego

Aby kierować widłakiem, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Niezbędne jest uczestnictwo w szkoleniu, a także zaliczenie egzaminu. Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej, w trakcie których sprawdzana jest wiedza oraz umiejętności kandydata z zakresu obsługi i eksploatacji maszyny.

Trzeba pamiętać, że imienne uprawnienia na wózki widłowe, jakie do 2018 r. mogły być wydawane przez pracodawców, utraciły już swoją ważność. Obecnie, aby kierować widłakiem, wymagane jest zdanie egzaminu państwowego.

Sprawdź również: Obsługa wózka widłowego – 10 najczęściej popełnianych błędów podczas użytkowania

Uprawnienia na wózki widłowe – kategorie

Poszczególne uprawnienia na wózki widłowe dotyczą konkretnych rodzajów maszyn. Można zdobyć dwa rodzaje kwalifikacji. Obejmują one wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia:

– każdego typu, bez względu na rodzaj sprzętu czy wysokość unoszenia (wcześniejsza kategoria I WJO) – odnosi się to do wszystkich widłaków, a więc również specjalistycznych i wysokiego magazynowania,

z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (dawniej kategorie II WJO oraz III WJO).

W przypadku wszystkich wymienionych kategorii zaświadczenie kwalifikacyjne ma ograniczony czas obowiązywania. Jeśli chodzi o uprawnienia na wózki widłowe, ważność takiego dokumentu to 5 lat (dla pierwszej kategorii), a w przypadku drugiej kategorii – 10 lat.

UDT, jak wynika z przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych, honoruje europejskie uprawnienia na wózki widłowe. Odbywa się to na wniosek zainteresowanego. Uznanie kwalifikacji, jeśli chodzi o obsługę widłaków, dotyczy uprawnień zdobytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Posiadasz uprawnienia na wózki widłowe i chcesz wynająć niezawodny sprzęt? Szukasz oferty z serwisem i naprawami w cenie wypożyczenia? Zadzwoń do nas, a wybrane przez Ciebie maszyny dostarczymy pod wskazany adres na terenie całej Polski.