Jakie uprawnienia trzeba mieć na wózek widłowy boczny wysokiego składowania?

Jakie uprawnienia trzeba mieć na wózek widłowy boczny wysokiego składowania?

Wózek widłowy boczny wysokiego składowania, czyli maszyna typu reach truck, przydaje się w magazynach, w których regały mają kilkanaście metrów wysokości. Aby kierować takim pojazdem, potrzebne są specjalne uprawnienia. Sprawdź, jak je zdobyć i jak długo zachowują ważność.

Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek boczny wysokiego składowania? Kluczowa jest definicja UDT

Wózek widłowy boczny wysokiego składowania – zgodnie z prawem – może być kierowany wyłącznie przez osoby posiadające specjalne uprawnienia. Przepisy zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, wskazują, że UDT, czyli Urzędowi Dozoru Technicznego, podlegają wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Według definicji UDT są to urządzenia, które:

  • wyposażono w elementy umożliwiające manipulowanie towarami, jak widły czy platforma, co pozwala pobierać ładunki z gniazd i umieszczać je na regałach;
  • przystosowano do podnoszenia palet;
  • mają napęd spalinowy, elektryczny lub hydrauliczny.

Takie kryteria spełnia wózek widłowy wysokiego składu. Aby podnosić towary na wysokość rzędu 10–13 m, wyposażono go w widły z masztem oraz napęd, który nie wymaga ręcznego przenoszenia towarów. Zatem taki widlak podlega dozorowi ze strony UDT, co oznacza, że kierowanie nim wymaga posiadania konkretnych uprawnień przez operatora.

Potrzebujesz więcej informacji na temat uprawnień do kierowania innymi typami wózków widłowych? Przeczytaj również: Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

Jak zdobyć uprawnienia na wózek widłowy boczny wysokiego składowania?

Jak już ustaliliśmy, aby móc wykorzystywać w zakładzie nowoczesne wózki widłowe do obsługi regałów wysokiego składowania, trzeba zatrudnić operatorów z odpowiednimi kwalifikacjami. Powinni oni odbyć szkolenie. Do kursu może przystąpić osoba, która:

  • ukończyła 18 lat;
  • posiada minimum wykształcenie podstawowe;
  • wykazuje się dobrym stanem zdrowia oraz poprawną sprawnością psychoruchową.

Szkolenie jest realizowane w oparciu o program, który opracował lub zatwierdził Urząd Dozoru Technicznego. Składa się ono z części teoretycznej dotyczącej między innymi budowy widlaków i zasad BHP obowiązujących podczas ich użytkowania, oraz praktycznej obejmującej kierowanie maszyną.

Po zakończeniu szkolenia dochodzi do egzaminu. Jak wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, egzamin odbywa się przy udziale 2 inspektorów UDT. Aby go zdać, trzeba poprawnie odpowiedzieć na pytania oraz wykazać się umiejętnościami w zakresie obsługi maszyny

Jeśli egzamin zakończy się wynikiem pozytywnym, uczestnikowi wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne.

Operator obsługuje wózek widłowy wysokiego składu - get-a-truck.pl

Wózek boczny wysokiego składowania podlega nadzorowi ze strony UDT, dlatego aby nim kierować, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. Można je zdobyć po zakończeniu szkolenia oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją kwalifikacyjną UDT.

Jakie inne niż UDT uprawnienia na wózek widłowy boczny wysokiego składowania pozwalają kierować taką maszyną?

Jednak nie zawsze potrzebne jest zdanie egzaminu przed UDT, aby zdobyć uprawnienia na wózek boczny wysokiego składowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wystarczy mieć:

  • uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych, albo
  • książkę operatora maszyn roboczych z adnotacją dotyczącą obsługi wózków podnośnikowych.

Urząd Dozoru Technicznego ponadto honoruje europejskie uprawnienia na wózek widłowy wysokiego składu, które zdobyto w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Wynika to z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych. Uznanie uprawnień odbywa się na wniosek zainteresowanego.

Ten artykuł też może Cię zainteresować: Na czym polegają uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Jak długo są ważne uprawnienia na wózek widłowy boczny wysokiego składowania?

W przypadku maszyn typu reach truck uprawnienia zachowują ważność przez 5 lat. Po tym okresie konieczne jest sprawdzenie kwalifikacji, wymagające ponownego zdania egzaminu. Można jednak tego uniknąć po złożeniu wniosku o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. W tym celu należy:

  • przekazać dokument do jednostki dozoru technicznego, która wydała zaświadczenie kwalifikacyjne, nie później niż 3 miesiące przed upływem jego ważności – wniosek może mieć formę papierową bądź elektroniczną;
  • dołączyć zaświadczenie o tym, że wnioskodawca w ciągu ostatnich 5 lat minimum 3 lata obsługiwał widlaka.

Do 10 sierpnia 2018 r. pracodawcy mieli prawo wystawiać imienne zezwolenia na wózek widłowy boczny wysokiego składowania. Obowiązywały one jedynie na terenie danego zakładu i były wydawane bezterminowo. Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym zlikwidowano możliwość ich udzielania, jednak przedłużono ich ważność do 31 grudnia 2023 r. (w przypadku zezwoleń wydanych do 31 grudnia 2004 r.), 31 grudnia 2026 r. (uprawnienia przekazane pracownikom przed 31 grudnia 2014 r.) lub 31 grudnia 2027 r. (zezwolenia z datą wydania od 1 stycznia 2015 r.).

Chcesz wypożyczyć wózek widłowy boczny wysokiego składowania? Interesuje Cię pojazd z transportem, ubezpieczeniem i serwisem w cenie wynajmu? Napisz do nas, aby poznać szczegóły atrakcyjnej oferty.