Na czym polegają uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Na czym polegają uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Aby możliwe było kierowanie widlakami, niezbędne jest uczestnictwo w odpowiednim szkoleniu, zakończone uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego. Wiele osób na pewno zastanawia się jednak, czy dostępne są uprawnienia na wózki widłowe bez UDT? W artykule odpowiemy na to pytanie.

Co to są uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Jeśli zastanawiasz się, czym są uprawnienia na wózki widłowe bez UDT, pod uwagę trzeba wziąć przede wszystkim to, czym jest dozór techniczny. Termin taki, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, obejmuje działania, które zmierzają do zapewnienia bezpiecznego użytkowania różnych sprzętów. W Polsce dozór jest realizowany przez Urząd Dozoru Technicznego. Instytucja ta odpowiada za kontrolowanie sposobu eksploatacji urządzeń technicznych, w tym w odniesieniu do uprawnień, jakie powinni posiadać operatorzy wózków widłowych.

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu, w przypadku widlaków nadzór ze strony UDT obejmuje wyłącznie wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Aby je obsługiwać, należy:

 • ukończyć kurs,
 • zdać egzamin państwowy, przy czym zaświadczenie kwalifikacyjne, w zależności od rodzaju obsługiwanego sprzętu, jest ważne przez 5 lub 10 lat.

Uprawnienia na wózki widłowe bez UDT to więc takie, względem których nie jest stosowany nadzór ze strony tego urzędu.

Przeczytaj także: Czy uprawnienia na wózki widłowe mogą być bezterminowe?

Jakich kategorii pojazdów dotyczą uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

Uprawnienia na wózki widłowe bez UDT obejmują między innymi widlaki unoszące, czyli takie, które umożliwiają manipulację ładunkami na wysokości nie wyższej niż 25–30 cm. Są one przeznaczone do pobierania towarów z posadzki bądź regałów znajdujących się niewiele ponad poziomem podłogi. Służą głównie do realizacji transportu poziomego.

Inne przykłady to wózki widłowe:

 • ciągnikowe – ze względu na sporą siłę uciągu pozwalają one na pchanie podczepionych do nich pojazdów czy przyczep,
 • platformowe – za ich pomocą można przewieźć przedmioty o sporej wadze lub niestandardowych gabarytach.

Do obsługi tego typu maszyn nie są wymagane specjalne uprawnienia. Aby je użytkować, wystarczy wypełnić warunki, o których jest mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Operator wózka unoszącego albo ciągnikowego musi:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać dokument pozwalający na kierowanie pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy, który został uzyskany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kierowanie takimi widlakami jest możliwe również wtedy, gdy operator posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do danego rodzaju wózka szkolenia. Dotyczy to kursu zorganizowanego w oparciu o program opracowany lub zatwierdzony przez UDT bądź, do 1 stycznia 2011 r., przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Przeczytaj więcej na ten temat: Jakie uprawnienia są potrzebne na wózek widłowy?

Szkolenie z obsługi wózka widłowego - get-a-truck.pl

Uprawnienia na wózki widłowe bez UDT obejmują wybrane kategorie widlaków. Dotyczy to sprzętów unoszących, ciągnikowych oraz platformowych. Do ich obsługi wystarczy mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo jazdy, na przykład kategorii B, lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dedykowanego dla danego rodzaju widlaka.

W jakich jeszcze sytuacjach obowiązują uprawnienia na wózki widłowe bez UDT?

W kontekście omawianego tematu duże znaczenie mają przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wprawdzie przestało ono już obowiązywać (uchylono je w dniu 10 sierpnia 2018 r.), to jednak niektóre zapisy znajdujące się w nim nadal trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o uprawnienia na wózki widłowe bez UDT.

W rozporządzeniu tym była mowa o tym, że do obsługi wózka widłowego mógł być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat oraz uzyskał uprawnienie operatora bądź imienne zezwolenie. Ten drugi dokument:

 • był wydawany przez pracodawcę po ukończeniu przez daną osobę z wynikiem pozytywnym szkolenia, które zostało zorganizowane według programu opracowanego bądź zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
 • miał charakter bezterminowy, w związku z czym nie trzeba było ponawiać szkolenia w określonych odstępach czasu,
 • zachowywał ważność tylko na terenie zakładu należącego do tego pracodawcy, który je wydał.

Takie przepisy obowiązywały do 10 sierpnia 2018 r. Po tym okresie wprawdzie imienne zezwolenia zachowały swoją ważność, to jednak przez ściśle określony czas. Jeśli zadajesz sobie pytanie, do kiedy ważne uprawnienia na wózki widłowe bez UDT, trzeba sięgnąć do przepisów, jakie zawarto w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wskazano tam na okres do:

 • 31 grudnia 2023 r. w przypadku zezwoleń wystawionych najpóźniej w dniu 31 grudnia 2004 r.,
 • 31 grudnia 2026 r., jeśli dokumenty wydano do 31 grudnia 2014 r.,
 • 31 grudnia 2027 r. w odniesieniu do zezwoleń uzyskanych po 1 stycznia 2015 r.

Początkowo terminy te były krótsze (odpowiednio 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 r.), to jednak ze względu na potencjalne przeciążenie komisji egzaminacyjnych, zdecydowano się je wydłużyć.

Podsumowując artykuł należy zauważyć, że obecnie spotykane są uprawnienia na wózki widłowe bez UDT. Dotyczą one tylko wybranych kategorii widlaków (unoszących, pchających, platformowych), jak również imiennych zezwoleń wydawanych przez pracodawców, w przypadku których obowiązuje jednak ograniczony czas obowiązywania.

Chcesz wynająć wózki widłowe? Potrzebujesz solidnych i niezawodnych maszyn z bezpłatnym transportem do Twojego zakładu? Skontaktuj się z nami – dysponujemy szeroką ofertą widlaków z serwisem w cenie wypożyczenia.